Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุม 510 ที่นั่ง อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36) นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมแก่ครูอาจารย์ผู้มอบความรู้การศึกษา

Facebook comment