Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู หลักสูตรสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562

พิธีไหว้ครู นักศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมแก่ครูอาจารย์ผู้มอบความรู้การศึกษา

Facebook comment