Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้นำนักศึกษากล่าวคำไหว้ครูและปฏิญาณตน และผู้แทนนักศึกษาเชิญพานไหว้ครู พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป
 
นอกจากนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาบุคคลมีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้แก่ สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีสร้างคุณประโยชน์ต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 5A อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

http://it.rmu.ac.th/th/archives/2854

Facebook comment