Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กีฬาเชื่อมความสันพันธ์สถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสันพันธ์สถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน ระห่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Facebook comment