Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะชีวิต เพศศึกษารอบด้าน”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะชีวิต เพศศึกษารอบด้าน”

Facebook comment