Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มหาสารคาม ครั้งที่ 4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จัดประชุมถอดบทเรียนในโครงการส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งอยู่ในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม สำหรับการจัดประชุมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มี รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม

โดยในวันนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรกรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามได้เข้าไปพัฒนาส่งเสริม เข้าร่วมการประชุม โดยรูปแบบของการประชุมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้ความรู้ และเปิดเวทีให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละวิสาหกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ภายในงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ยังได้จัดบูธนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เลือกซื้อ และศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างมาก


Facebook comment