Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาวิชาประถมศึกษา จัดโครงการคลินิคคัดลายมือ ประจำปี 2562

สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการคลินิคคัดลายมือ และประกวดคัดลายมือ ส่งเสริมให้นักศึกษามีลายมือที่สวยงาม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิคคัดลายมือ ประจำปี 2562 จัดโดยสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการคัดลายมือ มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม อ่านง่าย โดยใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ การคัดลายมือ ยังช่วยส่งเสริมการฝึกสมาธิ ช่วยอนุรักษ์มรกดทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งก็คือตัวอักษรและพยัญชนะของไทย ให้คงอยู่สืบไป

ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนา หัวข้อ เทคนิคการคัดลายมือ โดยมีอาจารย์ ดร.อนุสร ถูสินแก่น อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรและดำเนินรายการ จากนั้นมีการประกวดคัดลายมือ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการคัดลายมือไทยให้สวยงาม เรียบร้อย เป็นระเบียบ โดยมีนักศึกษาจากสาขาการประถมศึกษาและสาขาอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 161 คน


Clip VDO

Facebook comment