Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์ หวังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการจัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ดิจิทัลโลจิสติกส์ โดยมี ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินโครงการเริ่มมาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยในวันนี้เป็นการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 4 เพื่อวางแผนและจัดทำรายการสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ โดยมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม ประกอบด้วย กลุ่มอาหารและสมุนไพร กลุ่มเครื่องแต่งกาย กลุ่มเครื่องใช้ในบ้าน จำนวนกว่า 10 กลุ่ม ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 120 คน 
 
การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมช่องทางการทำตลาดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลออนไลน์ ให้เข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบัน ที่ผู้คนนิยมซื้อของออนไลน์มากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม พร้อมกันนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมงาน จะได้ร่วมกันสังเคราะห์องค์ความรู้ ถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และขยายเครือข่ายไปสู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่น ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการพัฒนาชุมชนและสังคมท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
โดยคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับผิดชอบโดยคณะวิทยาการจัดการ จะดำเนินการในเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่วิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งจะเป็นผู้ดำเนินการรับออเดอร์สินค้า แล้วส่งข้อมูลการจำหน่ายให้แต่ละวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป ซึ่งวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่ส่งสินค้าตามออเดอร์ที่ได้รับ แจ้งสินค้าคงเหลือ และป้อนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ผลิตขึ้น เป็นข้อมูลให้แก่คณะทำงานนำไปปรับปรุงเพื่อขายในเว็บไซต์ต่อไป

Facebook comment