Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์  อาคาร 34  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของ ครู-อาจารย์ที่มีต่อศิษย์  โดยผู้บริหาร อาจารย์  และนักศึกษา ต่างเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน
 
ภายในงานพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการ  นักศึกษาได้ร่วมกันขับร้องสรภัญญะบูชาครู  ร้องประสานเสียงเพลง "พระคุณที่สาม" และเพลง "เทียนเล่มน้อย"  จากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน ได้นำพานไหว้ครู ที่ประดิษฐ์ขึ้น ทำพิธีมอบให้แก่ครู-อาจารย์  
 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น นักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น  นักศึกษาที่มีความประพฤติดี  นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และมอบเงินสนับสนุนชมรม กิจกรรม และสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ของคณะอีกด้วย 
 
สำหรับพิธีไหว้ครู  เป็นกิจกรรมที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ ให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู-อาจารย์  เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย  อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดี และเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

View original album

Facebook comment