Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นิติศาสตร์ร่วมจิตอาสาพัฒนาเกาะกลางน้ำหนองบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำนักศึกษาร่วมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด และกำจัดวัชพืช บริเวณเกาะกลางน้ำหนองบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายเศรษฐา เณรสุวรรณ เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นำจิตอาสาพระราชทาน และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมกว่า 500 คน ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเกาะกลางน้ำหนองบัว พื้นที่ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะร่วมกัน โดยให้ประชาชนจิตอาสา และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
 
อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เผยว่า ได้นักนักศึกษาในคณะแต่ละหมู่เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อสร้างความใกล้ชิด และร่วมพัฒนาชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลต่างๆ กว่า 10 ตำบล พัฒนาเกาะกลางน้ำหนองบัว ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นจิตอาสา และเรียนรู้การทำงานจริงนอกห้องเรียน
ภายในงานประชาชนจิตอาสาและนักศึกษา ได้ร่วมกันกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเกาะหนองบัว ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยเปิดโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง
 

Facebook comment