Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. นำโดย ท่านสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือ ITA 62

Facebook comment