Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

(30 กรกฎาคม 2562) ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีนายกฤษฎา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ เพื่ออาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 150 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีหลักการ แนวทาง เทคนิค การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลและเป็นที่ยอมรับ ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ออกสู่สังคม พร้อมทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยที่ยังขาดประสบการณ์ ได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสวงหาความรู้และลงมือดำเนินการวิจัยให้มีผลงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยาการ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้

Facebook comment