Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2563-2565

จังหวัดมหาสารคาม จัดทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2563-2565
 
ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปี 2563-2565 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมการประชุม
 
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการพัฒนาการเกษตร ของจังหวัดมหาสารคาม และภูมิภาค ให้เกิดความสอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมในปัจจุบันบัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้เข้างานจะได้ระดมความคิดเห็น สะท้อนปัญหา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข หาทางออกของปัญหา การป้องกันปัญหา และการสร้างองค์ความรู้ หรือต่อยอดองค์ความรู้ นำไปสู่ความร่วมมือของเกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่าย และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม อาทิ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามหาสารคาม พลังงานจังหวัดมหาสารคาม กลุ่ม SME ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น
 
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคนาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงานเป็นวิทยากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร นำผู้เข้าร่วมการประชุม ระดมความคิดจัดทำแผนงานตามโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ใช้ในการวางแผนปฏิบัติ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ต่อไป

Facebook comment