Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment