Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-ผลการประเมินตนเอง 4.38
-ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 4.03

Facebook comment