Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment