Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2562

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment