Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสร้างความเข้าใจการเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยขอกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment