Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการจิตอาสาพระวรุณ ร่วมพัฒนา Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการ จิตอาสาพระวรุณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างนักศึกษาจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในสังคม
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารกิจการนักศึกษา รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา พระวรุณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รับผิดชอบการจัดโครงการโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภายในงานผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมกันถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกันปฏิญาณตนเป็นจิตอาสา พร้อมกันกล่าวคำว่า  "เราทำดี ด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง และชูมือขวาขึ้นกำมือเป็นสัญลักษณ์

จากนั้น ประธานในพิธีได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ตัวแทนจิตอาสาพระวรุณ ที่สังกัดแต่ละหน่วยงานได้นำไปแจกจ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา Big Cleaning Day และ ทำกิจกรรม 5 ส. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและชุมชนใกล้เคียง

ผศ.ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย รองอธิบดี ได้มอบหมายภารกิจให้แก่จิตอาสาพระวรุณ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในแต่ละจุด และได้แจ้งถึงความมุ่งหวังการจัดงาน ให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบถึงแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถานบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 

Facebook comment