Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
 
วันที่ 13 ส.ค. 62 ที่บ้านโนนทัน ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รอง ผวจ.มหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทัน ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ เสาร่ม ประธานโครงการบูรณาการพันธกิจ สัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทํามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้รับทราบพระบรมราโชบายจึงน้อมนํามาจัดทําเป็นแผน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่สอดคล้องกับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อนําสู่การปฏิบัติตามพื้นฐานศักยภาพ และบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย
 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงได้จัดทําโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่นขึ้นในพื้นที่บ้านโนนทัน ตําบลกุดปลาดุก อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความยากจนและความต้องการพัฒนาอาชีพของครัวเรือนในท้องถิ่น และแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่น โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้ดําเนินงานโครงการระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 30 กันยายน 2562 ซึ่งผลการดําเนินงานโครงการปรากฏได้คือ มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 64 ครัวเรือน สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดคือ 50 ครัวเรือน และมีโรงเรียนบ้านโนนทันเข้าร่วมโครงการด้วย 1 แห่ง มีการตั้งกลุ่มอาชีพปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จํานวน 12 กลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพชุมชน จํานวน 10 กลุ่ม และกลุ่มอาชีพของนักเรียน จํานวน 2 กลุ่ม ขณะนี้บางกลุ่มอาชีพได้ผลผลิตสามารถนําไปบริโภคและจําหน่ายได้แล้ว จึงเป็นการช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนตามวัตถุประสงค์โครงการ และได้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทัน จํานวน 1 ศูนย์ สําหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
ส.ปชส.มหาสารคาม
 

Facebook comment