Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
      วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและให้คำแนะนำในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ขยายพื้นที่จาก 8 อำเภอเป็น 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนโครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5 โครงการหลักประกอบด้วย โครงการหลักที่ 1 ยกระดับสินค้าชุมชน OTOP โครงการหลักที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริม ความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โครงการหลักที่ 4 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการหลักที่ 5 พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ  9 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยภัฏมหาสารคาม คือ 1. โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Start up) 2. โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อความเป็นพลเมืองและทักษะอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5.โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  6.โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และ 9.โครงการเพิ่มขีดความสามารถ การบูรณาการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเพื่อความยั่งยืน  พร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษ เรื่อง น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครู ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 500 คน
 
           ในช่วงบ่ายพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปบ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชนพื้นที่กว่า 14 โครงการ จัดแสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย โครงการทั้งหมดที่ได้รับคัดเลือกมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นโครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่มีการบูรณาการระหว่าง สาขา วิชาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นทำงานร่วมกับชุมชนพื้นที่อย่างแท้จริงให้เกิด ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดให้แก่ชุมชน จนกระทั่งชุมชนเข้มแข็ง สร้างรายได้อาชีพได้อย่างยั่งยืน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม

Facebook comment