Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวตอนรับผู้เข้าประชุมเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย” ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

Facebook comment