Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook comment