Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการบำรุงรักษาไฟฟ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม มีการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า การบำรุงรักษาตู้ควบคุมวงจร การป้องกันต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืดอายุให้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าแรงสูงสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ ลดความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีอาคารที่ได้รับการบำรุงรักษาได้แก่ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์, หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ, อาคารกิจการนักศึกษา, อาคาร 35 อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีการเกษตร, สนามอรุณปรีดีดิลก, โรงประปา, อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม, อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารหอพักนักศึกษา และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ 

Facebook comment