Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function (EF) สู่การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดบรรยายพิเศษ การพัฒนาทักษะสมอง Executive Function (EF) สู่การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมอง จิตใจ และความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค 101s การสร้างวินัยเชิงบวก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร แก่นักศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 

Facebook comment