Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในฐานะภาษาที่ 3

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม Conference room 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการจัดโครงการอบรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในฐานะภาษาที่ 3 ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment