Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จัดโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ประจำปี 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม Conference room 1 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment