Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทำพิธีส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์ โดยความอนุเคราะห์ใน พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนูญญพโล) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสถาพร พันธุ์มณี อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 5) ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment