Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะกรรมการสำรวจที่พักอาศัย ลงพื้นที่เยี่ยมที่พักอาศัยบุคลากร

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 - 9 กันยายน 2562 
คณะกรรมการสำรวจที่พักอาศัย ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบุคลากรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร ทั้งประเภทบ้านพัก และหอพัก โดยคณะกรรมการได้สอบถามสารทุกข์สุกดิบของบุคลากร สร้างความใกล้ชิดระหว่าง
บุคลากรและมหาวิทยาลัยฯ โดยการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างของที่พักอาศัย ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่พัก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร ซึ่งจากการสำรวจและสอบถามบุคลากรโซนบ้านพักพบว่า บ้านพักส่วนใหญ่มีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และมีชำรุด บางแห่งสามารถอยู่อาศัยได้ บางแห่งต้องปรับปรุงซ่อมแซม บางส่วนโครงสร้างไม่แข็งแรง ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ก็จะทำเรื่องรื้อถอนต่อไป โดยจะได้นำปัญหาเพื่อสะท้อนไปยังคณะกรรมการสวัสดิการที่พักอาศัย ให้การช่วยเหลือบุคลากรที่พักอาศัยต่อไป

ทั้งนี้ บริเวณโดยรอบที่พักบางส่วนไม่ได้มีการใช้งาน ก็ทำให้มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุม และมีไม้บางชนิดเลื้อยขึ้นไปยังสายส่งไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างบางจุดชำรุด คณะกรรมการจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค หรือสัตว์ร้าย รวมทั้งได้แนะนำส่งเสริมให้บุคลากรได้ช่วยกันดูแลรักษาที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบให้สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment