Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การนำเสนอโครงการ พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงการ พัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรก่อนเปิดรับสมัครนักศึกษา
 
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมกันรับชมการนำเสนอผลงาน การนำเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning  : WIL) เพื่อเตรียมพร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย
 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ เป็นวิทยากร พร้อมให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตร เพื่อขอรับการอนุมัติตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรมีมาตรฐานเป็นไปตามกลไกข้อกำหนดของภาครัฐ และให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน อาทิ คุณภาพทางด้านวิชาการ ความพร้อมของสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในแต่ละหลักสูตร ได้สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนทางด้านวิชาการ และได้เรียนรู้จริงกับสถานประกอบการในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อผลิตบัณฑิตตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่พัฒนาหลักสูตรเข้าร่วมการนำเสนอโครงการ จำนวนกว่า 20 หลักสูตร

Facebook comment