Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นิทรรศการและการถอดบทเรียน แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

วันที่ 28 สิงหาคม 2562
สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม กว่า 20 แห่ง  ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย และยกระดับการจัดการเรียนรู้ Stem  Education   ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
 
ที่ห้องประบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน  ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 แห่ง  ประกอบด้วย ครู อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย กว่า 80 คน
ภายในงานได้จัดกิจกรรม การถอดบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย โดยครูเชี่ยวชาญ จากโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต บุญทองเถิง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  กล่าวว่า   กิจกรรมดังกล่าว  เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาความสามารถของครู ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย และเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้ Stem  Education ในการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนท้องถิ่น

Facebook comment