Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เสวนาถ่ายทอดความรู้ จากผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

การเสวนาถ่ายทอดความรู้ จากผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment