Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์"

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์"

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม "ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา และอาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำกิจกรรม สามารถต่อยอดการเรียนรู้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
 
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงมากมาย ประกอบด้วย การแสดงเปิดวง การแสดงชุดระบำไกรลาศสำเริง การแสดงชุดฟ้อนเอิ้นขวัญ การแสดงชุดอีสานบ้านเฮา การแสดงชุดฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ การแสดงชุดเซิ้งตังหวาย การแสดงชุดฟ้อนภูไทสกลนคร การแสดงชุดเรือมจับกรับ และการแสดงชุดเต้ยลา

Facebook comment