Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล

สาขารัฐศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการพูดเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานยุคดิจิทัล" แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment