Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา”

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยง ครั้งที่ 1 ในหลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment