Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่บ้านหนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 9 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดี และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมส่งมอบของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่บ้านหนองหวาย ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Facebook comment