Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมแผนยุทธศาสตร์การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560-2564

วันที่ 10 กันยายน 2562 การประชุมแผนยุทธศาสตร์การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment