Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วจ.มอบเงินสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ โดยมีทีมนักศึกษาเข้ารับเงินสนับสนุนจำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการตลาด ผลงานบทความวิจัยการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ระดับดีเด่น เงินสนับสนุน 2,000 บาท
 
2. สาขาวิชาการตลาด ผลงานบทความวิจัยการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระดับดีเด่น เงินสนับสนุน 2,000 บาท
 
3. สาขาวิชาการตลาด ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ "แม็คโครมิตรแท้โชห่วย" ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ (3,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 1 (2,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 2 (1,000 บาท) อาจารย์ผู้ควบคุมทีม (1,500 บาท) รวมเงินสนับสนุน 7,500 บาท
 
4. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผลงานการแข่งขันการจัดดอกไม้ตกแต่งล๊อบบี้โรงแรม กิจกรรม “FMS NRRU OPEN HOUSE 2019” เปิดบ้านวิทยาการจัดการฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ (จ.นครราชสีมา) ชื่อผลงาน ดอกไม้ของแผ่นดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสนับสนุน 3,000 บาท และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1,500 บาท
 
5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
-ผลงานการประกวดแผนธุรกิจ Comm Arts Startup 2019 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสนับสนุน 1,000 บาท อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1,000 บาท
-ผลงานการประกวด E SAN Comm Art Stra Talent 2019 รางวัลดีเยี่ยม 2,000 บาท

RAW Photo

Facebook comment