Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน โครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ในภาคอีสาน
 
วันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องปะชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีการจัดงานโครงการต้นแบบหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
ภายในงานมีการจัดเสวนาผู้สอนหลักสูตร Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด โดยผู้เรียนเลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO และทำกิจกรรมประเมินตนเอง
นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำวิธี่การลงทะเบียนเรียน ในหลักสูตร “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” และชี้แจงเกี่ยวกับโครงการประกวด Online VDO Clip และการวิเคราะห์คลิปวีดีโอตัวอย่าง การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ผลิตโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 4 คลิป พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อเป็นการปูแนวทางให้ความรู้และเทคนิคการนำเสนอผลงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย
-คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
-คุณวศิน แสงดาว Digital Media Planning Manager of CJ Work
-ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ
-คุณอุดมศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต นักศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียงที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
 

Facebook comment