Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขยายการเกษตรแบบผสมผสาน

วันที่ 11 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขยายผลการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ภูมีแกดำฟาร์มเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าจั่น ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ในโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Facebook comment