Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและต้นทุนต่อหน่วยผลิต

วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรม การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หัวข้อ การบริหารความเสี่ยง งบประมาณ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและต้นทุนต่อหน่วยผลิต 

Facebook comment