Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำของผู้บริหารยุค 4.0

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำของผู้บริหารยุค 4.0 วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม Conference room 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment