Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นำเสนอผลงานของนักศึกษา "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ปี 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ภายใต้ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุม Conference Room 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment