Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอธิการบดี

Facebook comment