Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

จารยานุสรณ์ ผู้เกษียณอายุราชการ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานจารยานุสรณ์ 2562 ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
รายนามผู้เกษียณอายุราชการ

 1. รองศาสตราจารย์ปรัตถกร  เอกทัศน์

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล  ศรีธัญรัตน์

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์  บุตรศาสตร์

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล  แสนตรง

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี  จันทร์ศิลา

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์  ฦๅชา

 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรารักษ์  ศรีประเสริฐ

 8. อาจารย์นุกูล  กุดแถลง

 9. Mr.Bruce Alexander Revans Robertson

 1. นายชัชวาลย์  พิพิศจันทร์

 2. นางวิภา  พัฒนาเวช

 3. นายเดชา  จันทรสิทธิ์

 4. นางทัศนีย์  ทินหม่วย

 5. นางสาวเพ็ญประภา  อุตรโส

 6. นางวัชรี  พรรณะ

 7. นายสุวิทย์  สิงหมาตย์

 8. นางเสถียร  แก้วจุมพล

 9. นางอภิญญา  ฤทธิ์ศรี


Facebook comment