Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สาขาวิชาชีพธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาชีพธุรกิจการบิน
 
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท แบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด โดยมีนายบุญโสม พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมกันนี้ นายกฤษณพงศ์ เจริญวานิช อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
สำหรับบริษัท แบ็กส์ บริการภาคพื้น จำกัด เปิดดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ให้บริการภาคพื้นดินที่สนามบินกว่า 14 แห่ง ในประเทศไทย โดยมีบริการที่ประกอบด้วย การบริการผู้โดยสารด้านการเช็คอิน พื้นที่รับส่งและประตูขึ้นเครื่องบิน การบริการภาคพื้น (RAMP SERVICE) คือ การให้บริการทุกขั้นตอนตั้งแต่นำเครื่องเข้าจอด ไปจนกระทั่งการลาก-ดันเครื่องบินกลับเข้าสู่ทางวิ่ง บริการขนส่งสินค้า (CARGO/WAREHOUSE SERVICE) การบริการเตรียมแผนการบิน อุตสาหกรรมทำความสะอาดเครื่องบิน การเป็นตัวแทนการกำกับดูแลสนามบิน บริการบำรุงรักษายานยนต์ระบบสนับสนุนอากาศยานภาคพื้นดิน อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ และการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาคพื้น
 
ซึ่งในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นโครงการฝึกความร่วมมือทางด้านวิชาการสาขาวิชาชีพธุรกิจการบิน โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิชาชีพธุรกิจการบินและการบริการภาคพื้นดิน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้มีทางเลือกในการศึกษา ตลอดจนมีแหล่งฝึกงานที่ทันสมัย มีมาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพธุรกิจการบินต่อไป

Facebook comment