Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment