Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ AC PLUS

อาจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้า ได้เข้ารับฟังข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ "AC PLUS" ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รักษาระดับของอุณหภูมิ และลดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ

โดยทำการติดตั้งทดสอบผลิตภัณฑ์กับเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และห้องสำนักงานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยจะมีการทดสอบค่าการใช้ไฟฟ้าเทียบกันระหว่างใช้อุปกรณ์ AC PLUS จำนวน 3 วัน และแบบไม่ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอีก 3 วัน (เริ่ม 22-30 ตุลาคม 2562) ว่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาต่อไป

Facebook comment