Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3

มรม.ติวเข้มนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 พร้อมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment