Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศ ลงนาม และตรวจสอบระบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment